Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ŠVP - školní vzdělávací program

"Učíme se pro život" 


1. stupeň - POVINNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy)

Český jazyk

Jazyková výchova

Komunikační a slohová výchova

Literární výchova

Matematika

Číslo a početní operace

Závislosti

Geometrie

Nestandartní úlohy

Rozšiřující učivo 

Cizí jazyk: Anglický jazyk

Anglický jazyk

Člověk a jeho svět

1. - 3. třída: Člověk a jeho zdraví ; Lidé a čas ; Lidé kolem nás ; Místo kde žiji ; Rozmanitost přírody

4. - 5. třída: Člověk a jeho zdraví ; Lidé a čas ; Lidé kolem nás ; Místo kde žijeme ; Rozmanitost přírody 

Pracovní činnosti

Příprava pokrmů

Pěstitelské práce

Práce s drobným materiálem, papírem

Konstrukční činnosti

Informatika

Vyhledávání informací

Zpracování informací

Hudební výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Tělesná výchova


1. stupeň - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy)

Hravá angličtina

Hravá angličtina

Estetická výchova - Výtvarné činnosti

Výtvarné činnosti

Sborový zpěv

Sborový zpěv2. stupeň - POVINNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy)

Český jazyk

Jazyková výchova

Komunikační a slohová výchova

Literární výchova

Matematika

Číslo a početní operace

Závislosti

Geometrie

Nestandartní úlohy

Cizí jazyk: Anglický jazyk

Produktivní řečové dovednosti

Interaktivní řečové dovednosti

Receptivní řečové dovednosti

Dějepis

Člověk v dějinách

Křesťanství

Moderní doba

Modernizace společnosti

Nejstarší civilizace

Objevy a dobývání

Počátky lidské společnosti

Rozdělený a integrující se svět

Fyzika

Elektromagnetické děje

Energie

Látky a tělesa

Mechanické vlastnosti tekutin

Pohyb těles

Vesmír

Zvukové děje

Přírodopis

Přírodopis

Zeměpis

Zeměpis

Chemie

Anorganické sloučeniny

Chemické reakce

Chemie a společnost

Organické sloučeniny

Pozorování

Směsi

Práce s laboratorní technikou

Hudební výchova

Hudební výchova

Občanská výchova

Člověk jako jedinec

Člověk ve společnosti

Mezinárodní vztahy, globální svět

Stát a hospodářství

Stát a právo

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

přehled výuky v jednotlivých ročnících

Pěstitelské práce

Příprava pokrmů

Svět práce

Údržba domácnosti

Design a konstruování

Péče o dítě

Práce s technickým materiálem

Informatika

Digitální technologie

Vyhledávání informací

Zpracování informací


2. stupeň - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (charakteristiky + osnovy), školní rok: 2022 - 2023

Konverzace z anglického jazyka

Konverzace z anglického jazyka

Německý jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

Základy administrativy

Základy administrativy

Sportovní hry

Sportovní hry

Informatika

Informatika

Technické kreslení

Technické kreslení

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Cvičení z matematiky

Cvičení z matematiky

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti


2. stupeň - NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Náboženství